46352718КУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» інформує, що у грудні 2019 року КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» проводить науково-практичну Інтернет-конференцію з проблеми «Лінгводидактичні засади навчання практичної риторики в старшій школі». До участі в конференції запрошуються педагоги, які мають напрацювання із зазначеної теми.

Робоча мова конференції – українська. Загальний обсяг роботи:   не більше 7 сторінок тексту формату А-4.

Матеріали доповідей (статті) надсилати до 10 грудня 2019 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вимоги до статті

Зміст статті

-       постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-       аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

-       виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;

-       формулювання цілей статті;

-       виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-       висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

-       використовуючи матеріал, цитати інших дослідників, потрібно вказувати джерело інформації.

Робота повинна бути ретельно вичитана та відредагована (за наявності технічних чи мовленнєвих помилок стаття не буде включена до збірки).

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Вимоги до оформлення статті

•          електронний варіант статті виконувати в редакторі Word 97-2003;

•          шрифт – Times New Roman;

•          кегль 14;

•          міжрядковий інтервал – 1;

•          розміри берегів: зліва – 2 см, справа – 1,5 см, верхній і нижній – по 2 см;

•          абзац – 1,25 см. (не допускається створення абзацу за допомогою клавіші «Пробіл»);

•          вирівнювання тексту − по ширині сторінки;

•          автоматичні переноси не допускаються;

•          виділення фрагмента тексту можливе лише курсивом;

•          сторінки не нумеруються;

•          для позначення лапок використовуються знаки «…», апострофа − ’.

•          не допускається заміна тире ( – ) знаком дефіса (-) і навпаки: відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів (до і після тире), цього правила слід дотримуватись і в списку літератури;

•          прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) пишеться повністю на першій сторінці в правому верхньому кутку курсивом (див. зразок оформлення матеріалів);

•          нижче − посада й повна назва навчального закладу;

•          через рядок по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом);

•          через рядок курсивом − анотація (до 5 рядків);

•          через рядок − основний текст статті;

•          таблиці й фото (малюнки) мають бути з назвами;

•          бібліографічні посилання в тексті друкуються у квадратних дужках за таким зразком: [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки.

Література

Після основного тексту статті (через два рядки) обов’язково подається список використаних джерел, оформлений за вимогами ВАКу до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13).

У списку використаних джерел має бути не більше 7 позицій, записаних у алфавітному порядку (див. зразок оформлення матеріалів).

                 Зразок оформлення матеріалів:

Городник Ірина Миколаївна, учитель української мови і літератури Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний         заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради

ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація. Текст (до 5 рядків).

Основний текст статті.

Список використаних джерел

  1. Акофф Р. Л. Ідеалізоване проектування : як запобігти завтрашній криза сьогодні. Створення майбутнього організації / Акофф Р. Л., Магідсон Д., Еддісон Г. Д. ; пров. з англ. Ф. П. Тарасенко. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
  2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.