Рисунок176Комунальна установа «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» інформує, що у лютому 2019 року проводитиметься науково-практична Інтернет-конференція з проблеми «Актуальні проблеми підручникотворення мовно-літературної освітньої галузі: історія, теорія та інновації».

Робоча мова конференції – українська. Загальний обсяг роботи:  не більше 7 сторінок тексту формату А-4.

Матеріали доповідей (статті) надсилати до 8 лютого 2019 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матеріали конференції будуть розміщені на Черкаському освітянському порталі в розділі «Конференції, семінари: Інтернет-заходи». Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки, а їхні автори отримають сертифікати.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 64-95-22 або вищевказаною електронною адресою.

Вимоги до статті

Зміст статті

-       постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-       аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

-       виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;

-       формулювання цілей статті;

-       виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-       висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

-       використовуючи матеріал, цитати інших дослідників, потрібно вказувати джерело інформації.

Робота повинна бути ретельно вичитана та відредагована (за наявності технічних чи мовленнєвих помилок стаття не буде включена до збірки).

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Вимоги до оформлення статті

•          електронний варіант статті виконувати в редакторі Word 97-2003;

•          шрифт – Times New Roman;

•          кегль 14;

•          міжрядковий інтервал – 1;

•          розміри берегів: зліва – 2 см, справа – 1,5 см, верхній і нижній – по 2 см;

•          абзац – 1,25 см. (не допускається створення абзацу за допомогою клавіші «Пробіл»);

•          вирівнювання тексту − по ширині сторінки;

•          автоматичні переноси не допускаються;

•          виділення фрагмента тексту можливе лише курсивом;

•          сторінки не нумеруються;

•          для позначення лапок використовуються знаки «…», апострофа − ’.

•          не допускається заміна тире ( – ) знаком дефіса (-) і навпаки: відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів (до і після тире), цього правила слід дотримуватись і в списку літератури;

•          прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) пишеться повністю на першій сторінці в правому верхньому кутку курсивом (див. зразок оформлення матеріалів);

•          нижче − посада й повна назва навчального закладу;

•          через рядок по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом);

•          через рядок курсивом − анотація (до 5 рядків);

•          через рядок − основний текст статті;

•          таблиці й фото (малюнки) мають бути з назвами;

•          бібліографічні посилання в тексті друкуються у квадратних дужках за таким зразком: [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки.

Література

Після основного тексту статті (через два рядки) обов’язково подається список використаних джерел, оформлений за вимогами ВАКу до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13).

У списку використаних джерел має бути не більше 7 позицій, записаних у алфавітному порядку (див. зразок оформлення матеріалів).

Зразок оформлення матеріалів:

Голосник Інна Михайлівна, учитель української мови і літератури Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний         заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради

ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація. Текст (до 5 рядків).

Основний текст статті.

Список використаних джерел

  1. Акофф Р. Л. Ідеалізоване проектування : як запобігти завтрашній криза сьогодні. Створення майбутнього організації / Акофф Р. Л., Магідсон Д., Еддісон Г. Д. ; пров. з англ. Ф. П. Тарасенко. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
  2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
  3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – Київ : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.
  4. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.
  5. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Інститут статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с.
  6. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
  7. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).
  8. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність».
  9. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с., 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
  10. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.