530987593749756937Повідомляємо, що 27 жовтня 2022 року на Черкаському освітянському порталі буде проводитися науково-практична Інтернет-конференція «Впровадження педагогічних інновацій у практику роботи вчителя Нової української школи».

До участі в Інтернет-конференції запрошуються педагогічні працівники центрів професійного розвитку педагогів та керівники закладів загальної середньої освіти.

Учасники повинні обов’язково зареєструватися за посиланням https://forms.gle/xBqgdT1xhXZaXGLj6 до 17 жовтня 2022 року .

         Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Напрямки та стратегії освітнього процесу в умовах змішаного і дистанційного навчання.
  2. Безпека учня в медійно-інформаційному освітньому просторі.
  3. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогів.
  4. Інноваційна педагогічна діяльність в умовах цифровізації освіти.
  5. Інноваційна діяльність закладів освіти як запорука розвитку творчості педагогічного колективу й підвищення якості знань.

Матеріали для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати  до 24 жовтня 2022 року на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Підоплічко М.Д.) з позначкою «Конференція».

Матеріали Інтернет-конференції, які пройшли рецензування, будуть розміщені на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (у розділі «Науково-методичні заходи», підрозділі «Про результати проведення Інтернет-заходів»).

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля – 2 см, редактор Word.

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

  1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).
  2. Посада, повна назва навчального закладу, назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).
  3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

До уваги авторів! Назва статті не повинна дублювати назву та питання Інтернет – конференції.

  1. Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);

- формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (у тексті статті запис: «Висновки»).

Після тексту статті обов’язково подається «Список літератури».

Посилання на літературу – у квадратних дужках за таким зразком [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не менше 5 джерел. Загальний обсяг статті 6–10 сторінок. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.